Privacy disclaimer

De Privacy Disclaimer geldt voor iedereen die deze website bezoekt en/of zich inschrijft voor onze events en educatieve activiteiten.

Toepasselijkheid

Het gebruik van de website www.rvo-society.be (hierna: de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruikersvoorwaarden. Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door vooraleer u de Website gebruikt. Door de Website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruikersvoorwaarden. Bij deze melden wij dat deze voorwaarden en de inhoud van de Website steeds kunnen worden gewijzigd zonder aankondiging of kennisgeving.

De Website is eigendom van RVO-Society vzw, met maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Leuven, gekend onder ondernemingsnummer 0472.880.542, hierna “RVO-Society” genoemd.

Doel van de website

Alle informatie op de Website is louter informatief en algemeen van aard. RVO-Society kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Het gebruik van informatie van de Website, met inbegrip van afbeeldingen, video’s, artikels, hyperlinks of reacties, geschiedt geheel op uw eigen risico. Misbruik van de inhoud van deze Website is ten strengste verboden.
Het gebruik van de Website is geheel op eigen risico van de gebruiker.

Gebruik

RVO-Society wijst uitdrukkelijk elke expliciete of stilzwijgende toezegging of garantie van de hand, van welke aard dan ook, met betrekking tot de juistheid, actualiteit, compleetheid of geschiktheid voor een bepaald doel van enige op de Website aanwezige of via de Website verschafte informatie en/of enig op de Website beschreven product of dienst.

RVO-Society garandeert niet dat de Website volledig vrij is van onderbreking en niet door technische problemen kan worden getroffen. RVO-Society kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op de website en op alle informatie die op of via de website wordt verschaft (via tekst, afbeelding of andere wijze) eigendom van RVO-Society.

U hebt het recht om informatie afkomstig van de Website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren. Dit in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en met inachtneming van de volgende voorwaarden: niets van de Website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden verspreid of verkocht (in de meest brede zin van interpretatie), niets van de Website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd en de mededeling betreffende auteursrechten welke eigendom zijn van RVO-Society (“afkomstig van de website van RVO-Society”) moet op elke communicatie in brede zin (o.a. brief, e-mail, presentatie, e.a.) worden vermeld, samen met de datum waarop de communicatie wordt gedaan.

Voor elk ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van RVO-Society vereist. Misbruik van de inhoud en informatie van de website is ten strengste verboden, evenals het gebruik ervan in strijd is met de openbare orde en goede zeden of enige wettelijke bepalingen.

Privacy gebruikers

Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd verbindt RVO-Society zich ertoe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In ieder geval verbindt RVO-Society er zich toe om dergelijke gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd en ze niet bekend te maken aan derden. RVO-Society treft hiervoor de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Wij maken u erop attent dat het privacybeleid van RVO-Society niet van toepassing is op sociale media en sociale platformen. Indien u ervoor kiest onze Facebookpagina of ons Picasa webalbum te bezoeken bent u onderworpen aan de gebruikersvoorwaarden van het betreffende platform.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Door de website te bezoeken stemt u in dat uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van de Website of de via de Website verschafte informatie. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing voor elke gerechtelijke vordering. Bij gebrek aan minnelijke schikking, zullen de rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd zijn.

De ongeldigheid van een gedeelte van de gebruikersvoorwaarden van deze website, heeft niet de ongeldigheid van de overige gebruikersvoorwaarden tot gevolg.

Partners van RVO-Society