Algemene voorwaarden

Zowel voor onze activiteiten als voor het gebruik van ons educatief materiaal hanteren we algemene voorwaarden. Deze kan je hier raadplegen.

Voorwaarden activiteiten

Contacteer Magali voor meer informatie.

1. Inschrijven

Inschrijven voor de activiteiten van RVO-Society vzw kan tot 5 werkdagen voor de aanvang van de activiteit.

2. Verplaatsing

Als onze lesgevers zich moeten verplaatsen voor activiteiten op aanvraag, dan wordt de verplaatsingskost altijd aangerekend aan de school/organisatie aan het tarief van €0,35 per kilometer. We verwachten ook dat het lokaal voorbereid wordt volgens de aanwijzingen die bij de bevestiging van de inschrijving worden doorgegeven.

3. Facturatie

Alle facturen voor activiteiten van RVO-Society worden naar het facturatieadres dat bij de inschrijving werd meegegeven, gestuurd. Alle prijzen op de website en in onze brochures zijn inclusief BTW. Werkt de school/organisatie met bestelbonnen, dan vragen we om tijdig het bestelbonnummer door te geven dat op de factuur dient vermeld te worden.

4. Annulatie door RVO-Society

RVO-Society vzw behoudt het recht om een activiteit te annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn of in geval van overmacht. Overmacht is iedere plotselinge, onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis, die buiten de wil van RVO-Society plaatsvindt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, zonder daar evenwel toe beperkt te zijn: ziekte van de lesgever. RVO-Society zal in geval van annulering, behalve in het geval van overmacht, de reeds ingeschreven deelnemers zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur op voorhand telefonisch of per mail hiervan verwittigen.

5. Annulatie door deelnemers

Annuleringen door deelnemers voor onze navormingen zijn geldig tot ten laatste 5 werkdagen voor de activiteit, anders wordt de opleiding aangerekend. Vervanging is mogelijk; dit tot 24u voor de workshop met vermelding van naam en mailadres van de vervangende collega. 
Voor onze zomerkampen en andere STEM-activiteiten dient een annulatie ten laatste een maand op voorhand te worden doorgegeven (behalve in geval van overmacht). Annuleringen en/of vervangingen worden gemeld per mail (info@rvo-society.be).

6. Verstrekken persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je aan RVO-Society verstrekt, worden opgenomen in onze bestanden. De gegevens worden door RVO-Society verwerkt met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes in verband met onze projecten en activiteiten. Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan dit aan RVO-Society meegedeeld worden per mail of per brief (gericht aan Magali Jacobs, RVO-Society vzw, Kapeldreef 75, 3001 Leuven). Je beschikt over een inzage- en correctierecht.

7. Fotomateriaal

Tijdens onze activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden door RVO-Society op haar website en facebook-pagina. Foto’s kunnen uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van deze online sites.

 

Algemene voorwaarden vrijetijdsactiviteiten 

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de vrijetijdsactiviteiten uit ons aanbod vanaf 1 januari 2018.

1. Bevestiging van inschrijving

Na inschrijving ontvang je een bevestiging van inschrijving via e-mail, evenals een betalingsverzoek. Indien de betaling onmiddellijk na inschrijving is gebeurd, ontvang je via e-mail een bevestiging van inschrijving en een bevestiging van betaling.

In je eigen account op inschrijven.rvo-society.be vind je na verloop van tijd je factuur terug.

De plaats wordt pas definitief toegewezen aan de deelnemer na ontvangst van de deelnameprijs.

2. Verzekeringen

RVO-Society kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals zakken, uurwerk, smartphone, gsm, tablet, geld, kledij, ... of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de vakantie zelf moet meenemen.

RVO-Society voorziet een Verzekering Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid. Ongevallenverzekeraar is Ethias.

Indien een deelnemer schade toebrengt aan derden (vb. zetel of ruit op de locatie van de vrijetijdsactiviteit) en de schade is direct toewijsbaar aan een deelnemer zonder oorzakelijk verband met de RVO-Society vrijetijdsactiviteit dan is deze schade ten laste van de deelnemer.

3. Vroegtijdige onderbreking van de vrijetijdsactiviteit

In principe verwachten we dat iedereen de vrijetijdsactiviteit volledig meemaakt. Indien een deelnemer toch vroegtijdig de activiteit verlaat te imec, dan zijn de schriftelijke toelating van beide ouders of een attest over het hoederecht en voorlegging van de identiteitskaart vereist. Gelieve dit vooraf te bespreken met RVO-Society.

Een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht. Alleen wanneer iemand omwille van familiale (ziekte of sterfgeval van familielid tot de tweede graad) en/of medische redenen een vrijetijdsactiviteit vroeger moet verlaten, betalen we 50% van de niet genoten dag terug van de door de betrokkene betaalde deelnemingsgelden. Indien de deelnemer niet opdaagt bij de start van de activiteit, gebeurt er geen terugbetaling van het deelnamebedrag.

4. Algemene annuleringsvoorwaarden

Wie een vrijetijdsactiviteit wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief aan RVO-Society. Opgelet: Het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de vrijetijdsactiviteit, is een tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annuleringskosten:

Bij annulatie tot ten laatste 30 dagen voor de start van de vrijetijdsactiviteit, betaal je geen annuleringskosten.
Bij annulatie binnen de 30 dagen voor de start van de vrijetijdsactiviteit betaal je 50% van de deelnameprijs als annuleringskosten.
De deelnemer die niet opdaagt bij de start van de vrijetijdsactiviteit, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde uitzonderingen (*), moet de volledige deelnameprijs betalen.

*Uitzonderingen: Er wordt geen annulering aangerekend omwille van een hospitalisatie van de deelnemer waardoor deelname aan de vrijetijdsactiviteit onmogelijk is en bij sterfgevallen tot in de 2de graad. Gelieve in deze gevallen een bewijs van de behandelende arts of een rouwbrief aan RVO-Society te bezorgen.

5. Andere

Als er zich onverwachte wijzigingen voordoen in de vermelde programma’s, te wijten aan onvoorziene omstandigheden en overmacht, zal RVO-Society zich inspannen om een alternatief zonder meerkosten te voorzien.

Beeldmateriaal genomen tijdens de vrijetijdsactiviteit, opgeladen op de fotoalbum op Flickr.com en op sociale media, kan voor publicitaire doeleinden gebruikt worden binnen de organisatie.

RVO-Society behoudt zich het recht om de e-mailadressen van de deelnemers en/of de inschrijvende ouder(s) te gebruiken; uitsluitend voor eigen communicatieve doeleinden.

6. Klachtenregeling

Tijdens de vrijetijdsactiviteit: Indien de deelnemer (of zijn/haar ouders) een klacht heeft over het verloop van de vrijetijdsactiviteit dan dient de deelnemer deze klacht zo snel mogelijk kenbaar te maken zodat ter plaatse naar een oplossing gezocht kan worden. De deelnemer maakt zijn/haar klacht over aan de begeleiders ter plekke. Tijdens de vrijetijdsactiviteit kan de deelnemer (of zijn/haar ouders) zich eveneens wenden tot het secretariaat van RVO-Society.

Na de vrijetijdsactiviteit: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kan de deelnemer onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij/zij uiterlijk één maand na de vrijetijdsactiviteit zijn/haar klacht indienen aan RVO-Society.

In de mate van het mogelijke zal RVO-Society in overleg met de deelnemer (of zijn/haar ouders) een oplossing proberen te vinden voor de geformuleerde klacht.

7. Algemene opmerkingen

Al de op de website vermelde gegevens zijn correct, behoudens over het hoofd geziene typefouten.

Eventuele wijzigingen worden steeds voor de start van de vrijetijdsactiviteit aan de deelnemers meegedeeld.

Inschrijvingen voor een vrijetijdsactiviteit op deze website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee instemt.

Voorwaarden materiaal

Contacteer Birgit voor meer informatie.

1. Aansprakelijkheid

RVO-Society vzw heeft haar materiaalkoffers met de grootste zorg ontwikkeld zodat er geen ongelukken door het materiaal zouden gebeuren. RVO-Society kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van de materiaalkoffer.

2. Materiaal huren

Bij deelname aan bepaalde opleidingen bestaat  de mogelijkheid om de bijhorende materiaalkoffer te huren (soms in ruil voor een waarborg) en zolang de voorraad strekt. Per school die aanwezig is tijdens de opleiding wordt één materiaalkoffer voorzien. Als je een grote klas hebt (+20 leerlingen), kan je eventueel ook (maximaal) een tweede koffer huren. In de opleiding zijn 4 weken huur van één koffer inbegrepen.
Wil je een koffer opnieuw gebruiken nadat je de opleiding hebt gevolgd, dan kan je hem opnieuw huren of aankopen, zolang de voorraad strekt. Het is niet mogelijk bij aankoop steeds een volledig nieuwe koffer beschikbaar te stellen, maar wij garanderen wel dat het materiaal steeds gecontroleerd wordt en, waar nodig, vernieuwd wordt.
Onderdelen die stuk gaan tijdens correct gebruik, op uitzondering van verbruiksmateriaal (bv. gloeilampen, batterijen, aansluitkabels), worden gedurende 2 jaar na aankoop ondersteund door RVO-Society. Het defecte onderdeel stuur je op en het nieuwe wordt teruggestuurd. Gelieve wel contact op te nemen met onze materiaalverantwoordelijke Birgit Puttemans.
RVO-Society vzw verhuurt uitsluitend een materiaalkoffer als er een voorafgaandelijke opleiding werd gevolgd door minstens 1 leerkracht van de school of scholengemeenschap die de materiaalkoffer wil gebruiken.
Bij ontvangst van het materiaal gaan we er van uit dat je akkoord bent met de inhoud die op de formulieren staat. U mag dit bij ontvangst steeds controleren.

3. Afhalen en terugbrengen

Materiaal kan worden afgehaald en teruggebracht aan imec (Kapeldreef 75, 3001 Heverlee).
Om materiaal af te halen, dient u een afspraak te maken met de materiaalverantwoordelijke (Birgit Puttemans). Dit kan enkel op werkdagen tussen 8u30 en 16u. Wenst u het materiaal per post te ontvangen, dan is dit mogelijk tegen een vergoeding van €35.
Spreek bij de ontlening meteen de terugbrengdatum af. Mocht deze datum later wijzigen, breng Birgit hiervan tijdig op de hoogte. Er worden extra kosten aangerekend indien de datum wordt overschreden. U bent verantwoordelijk voor het afhalen en terugbrengen. Het is niet omdat het materiaal naar de school werd gebracht, dat de koffer ook terug opgehaald wordt.
Indien je het materiaal wil versturen via koerierdienst, plaats het dan in een daarvoor bestemde verpakking. Eventuele beschadigingen worden doorgerekend aan de ontlener. Bij het terugbrengen wordt een ontvangstbewijs van RVO-Society ingevuld.

4. Facturatie

Alle prijzen en voorwaarden gelden vanaf 1 september 2017. De prijzen zijn inclusief BTW.
Nadat de koffer(s) zijn teruggebracht, worden deze gecontroleerd op beschadigingen of ontbrekende stukken.
RVO-Society rekent geen kosten aan voor beschadigingen te wijten aan slijtage, maar behoudt het recht om zelf te beslissen of dit het geval is.
De kosten voor ontbrekend of beschadigd materiaal worden gefactureerd. Ook als een koffer niet op tijd terug gebracht wordt, dan worden kosten aangerekend. Hou dus rekening met de afgesproken terugbrengdatum. Vakantieperiodes worden niet gefactureerd. Van zodra alle kosten betaald zijn, wordt de waarborg zo snel mogelijk teruggestort.

Alle facturen, opgemaakt door RVO-Society, worden naar het facturatieadres dat op dit document is ingevuld, gestuurd

5. Heroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@rvo-society.be Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Partners van RVO-Society